Ανώτατο Όριο Αποδοχών μέχρι το οποίο πληρώνονται Εισφορές

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ’ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γνωστοποιείται ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των μισθωτών για σκοπούς υπολογισμού του ποσού εισφοράς στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών, Πλεονάζοντος Προσωπικού και τέλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με βάση τον Κανονισμό 8(1) και (2) των Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών του 2010 – 2021 και του σχετικού Διατάγματος δυνάμει του Άρθρου 20 του νόμου, ορίζεται ως ακολούθως:

(α) Ανώτατο όριο για εβδομαδιαίους εργοδοτούμενους: €1.117 από 3/1/2022

(β) Ανώτατο όριο για μηνιαίους εργοδοτούμενους: €4.840 από 1/1/2022

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
7 Δεκεμβρίου 2021