Παρατάσεις Προθεσμιών σε σχέση με Καταβολή Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων (22/3/2021)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Απόφαση περί Παράτασης της υποβολής αίτησης αυτοτελώς εργαζομένων για καταβολή εισφορών πάνω σε πραγματικές αποδοχές χαμηλότερες από το κατώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών της επαγγελματικής τους κατηγορίας και η περί Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απόφαση (Αρ. 105) του 2021.

Στο πλαίσιο των περί των Έκτακτων Μέτρων που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 Νόμων του 2020 και με στόχο τη στήριξη των αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων, αποφασίζονται τα ακόλουθα:

(α) Η προθεσμία που καθορίζεται βάσει του Κανονισμού 17 της Κ.Δ.Π. 289/2010 για την υποβολή αίτησης για καταβολή εισφορών αυτοτελώς εργαζομένων για το πρώτο τρίμηνο του 2021 πάνω σε πραγματικές αποδοχές χαμηλότερες από το κατώτατο ποσό των αποδοχών της επαγγελματικής τους κατηγορίας επεκτείνεται μέχρι τις 29 Απριλίου 2021.

(β) Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που καταβάλλονται δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων και των περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων, που αφορούν εισφορές επί των ασφαλιστέων αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων για το πρώτο τρίμηνο 2021 και είναι καταβλητέες μέχρι και τις 10 Μαΐου 2021 με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, δύνανται να καταβάλλονται μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2021 και η προθεσμία για καταβολή τους επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

(γ) Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας που ορίζονται στην παράγραφο (β) ανωτέρω δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021 και κανένα πρόσθετο τέλος ή επιβάρυνση που επιβάλλεται δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων και των περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων δεν επιβάλλεται μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2021.

(δ) Σε περίπτωση που οι εισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) ανωτέρω δεν καταβληθούν μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2021, τότε καθίστανται ληξιπρόθεσμες και οι διατάξεις των οικείων Νόμων που προβλέπουν για την επιβολή πρόσθετου τέλους για ληξιπρόθεσμες εισφορές εφαρμόζονται από τις 11 Ιουνίου 2021.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
22 Μαρτίου 2021