Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021 (N.102(Ι)/2021). Εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι που οφείλουν κοινωνικές εισφορές, τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στα άλλα ταμεία που έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για αποπληρωμή με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών.

Οι αιτήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/LxpWeb/ μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2022.

Οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο της Ρύθμισης να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους. Εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους, το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές θεωρούνται, για τους μεν εργοδότες, οφειλές μέχρι και τον Μάρτιο του 2021, για τους δε αυτοτελώς εργαζόμενους, οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2020 (Τ4/2020).

Παράλληλα, εάν οφειλέτες ενταχθούν στην πιο πάνω ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους και σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές δυνατό να αναστέλλονται με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Επίσης, για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα, αυτά δυνατό να αναστέλλονται μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη Ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Α/Α Γραφείο Τηλέφωνο
1. Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 22401712
22401717
2. Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας 22409742
3. Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λεμεσού 25804355
4. Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάρνακας 24805226
24805214
5. Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου 26821227
6. Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου 23816515