Αλλαγή προδιαγραφών στα Αρχεία Δεδομένων – Αφορά χρήστες που υποβάλλουν Καταστάσεις Αποδοχών με τη Φόρτωση Αρχείου

(English text follows)

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας ενημερώνουν ότι έχουν προβεί στην τροποποίηση των προδιαγραφών των αρχείων φόρτωσης δεδομένων σε μορφή είτε TXT είτε XML οι οποίες περιλαμβάνουν στο μέρος των αποδοχών την στήλη «Πραγματικές Αποδοχές ΓεΣΥ» με σκοπό την καταβολή εισφορών μέσω διαδικτύου.

Η αλλαγή θα ισχύει για τα αρχεία που φορτώνονται στο SISnet από 5/4/2021.

Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα αρχεία αυτά μπορείτε να τις βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

ANNOUNCEMENT – REGARDING USERS THAT SUBMIT A SCHEDULE THROUGH FILE UPLOAD

In relation to the “Upload File” option on SISnet, the Social Insurance Services would like to inform you that the uploading specifications for TXT/XML files format have been amended to include the third column for “Health Plan Earnings” for the purposes of the relevant Contributions Online Payments.

This change will take effect for uploading of files from 5/4/2021.

Information regarding the required specifications for the uploaded files, can be found on